WKT Mera

? Download English Version

? Версия на русском для загрузки

Regulamin Korzystania z Obiektu

Warszawski Klub Tenisowy „Mera”

1. Stowarzyszenie Warszawski Klub „MERA” z siedzibą w Warszawie (02-389) przy al. Bohaterów Września 12, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000040292, REGON 001386869, NIP 5220005893 (zwane dalej „WKT MERA”), oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym gruntu położonego w Warszawie przy al. Bohaterów Września 12, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WA1M/00192902/9 i WA1M/00535536/9, jak również właścicielem nieruchomości budynkowych, stanowiących kompleks sportowy z halą tenisową, posadowionych na tym gruncie. WKT MERA prowadzi działalność statutową, której celem jest działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej poprzez działalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, w tym: organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki; stałe podnoszenie poziomu sportowego i programowanie rozwoju wychowania fizycznego i masowej kultury fizycznej; udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkoleń w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

2. Z obiektu mogą korzystać osoby indywidualne, organizacje sportowe, zakłady pracy po uprzednim zawarciu umowy z WKT „Mera”. Klienta musi dokonać rezerwacji telefonicznie lub przez portal kluby.org. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty przed grą kartą/gotówką w kasie Klubu lub przez portal kluby.org. W przypadku braku płatności przed grą WKT Mera zastrzega sobie możliwość wyproszenia Klienta z kortu.

3. WKT MERA zastrzega sobie prawo do zablokowania rezerwacji Klienta w przypadku zadłużenia na koncie powyżej 50zł.

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin otwarcia Obiektu. O wszelkich zmianach funkcjonowania obiektu, WKT „Mera” poinformuje Klienta ustnie lub umieści stosowną informację na swojej stronie internetowej oraz social mediach.

5. Cennik klubu można znaleźć na https://wkt-mera.pl/cennik-kortow/ lub w recepcji klubu.

6. WKT MERA udstępnia następujące usługi: wynajem kortów tenisowych, padlowych, zajęcia grupowe i indywidualne z trenerem, eventów, turniejów

7. Dokonane płatności nie są zwracane. Można je wykorzystać na usługi w Klubie.

8. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić każdorazowo przed dokonaniem płatności. WKT MERA zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia faktury po dokonaniu płatności.

9. WKT MERA zastrzega sobie prawo do zmiany kortu w ramach jednego obiektu (korty 1-3; 4-6; 7-12) bez informowania KLIENTA. Informacja jest dostępna w portalu kluby.org lub przed grą w recepcji klubu.

10. Bezkosztowego odwołania rezerwacji można dokonać najpóźniej na 24h przed jej rozpoczęciem telefonicznie/osobiście lub przez portal kluby.org.

11. W przypadku stałych rezerwacji zastosowanie mają postanowienia umowy, której integralną częścią jest niniejszy regulamin.

12. Rezerwacji lub odwołanie kortów można dokonywać na 2 tygodnie do przodu. W przypadku zmiany sezonu WKT MERA zastrzega sobie prawo do skrócenia tego okresu do minimum 3 dni w celu przeprowadzenia zmian w grafiku.

13. Na obiekcie obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie tenisowe. WKT MERA zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na obiekt osoby posiadającej nieodpowiednie obuwie/strój.

14. WKT MERA zakazuje wnoszenia na korty hard własnych koszy z piłkami oraz brudnych piłek (po mączce).

15. Klient ma obowiązek pozostawić po sobie porządek oraz zasiatkować kort wraz z wybiegami (w przypadków kortów ziemnych. )

16. Klient jest zobowiązany do zakończenia gry najpóźniej na 5 minut przed wyznaczonym czasem w celu przygotowania obiektu dla kolejnego użytkownika.

17. Wprowadzanie psów na teren Obiektu jest niedozwolone.

18. Spożywanie alkoholu na terenie Obiektu możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych punktach gastronomicznych.

19. Na Obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów poza wyznaczonymi miejscami.

20. Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu, bez pisemnego zezwolenia władz WKT „Mera”, jakiejkolwiek działalności, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, wywieszani plakatów, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.

21. Klienci mogą korzystać z kortów jedynie do gry rekreacyjnej bez prawa prowadzenia odpłatnej nauki gry. Szkółki, akademie i odpłatne zajęcia prowadzić mogą tylko trenerzy WKT „Mera” lub trenerzy, którzy otrzymali pisemną zgodę władz WKT „Mera”

22. WKT „Mera” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie obiektu.

23. WKT MERA zastrzega sobie prawo do otwarcia szafek każdej nocy. Rzeczy pozostawione w szafkach będą do odbioru przez tydzień na recepcji. Potem będą utylizowane.

24. Z szatni mogą korzystać tylko klienci WKT „Mera”.

25. WKT „Mera” umożliwia wypożyczanie rakiet tenisowych wyłącznie za kaucją zwrotną w kwocie 200 zł od rakiety. Kaucja zwrotna pobierana jest wyłącznie w formie gotówki. W przypadku uszkodzenia sprzętu zwrot kaucji zostanie wstrzymany do czasu ustalenia kosztów naprawy. WKT MERA umożliwia wypożyczenie rakiet padlowych w cenie 10zł /h/rakietę. W przypadku uszkodzenia rakiety padlowej KLIENT ponosi koszt za zniszczoną rakietę w kwocie ustalonej przez WKT MERA.

26. WKT „Mera” nie wypożycza piłek.

27. Klient biorący udział w aktywnościach sportowych oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawia sport na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny oświadcza iż podopieczny nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu.

28. WKT „Mera” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących na Obiekcie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Obiektu.

29. Klient ponosi pełną odpowiedzialności materialną oraz prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, sprzętu, urządzeń technicznych, a także nawierzchni kortów.

30. WKT MERA zakazuje celowego uderzania rakietą w kort na hali hard (1-3). Kara za niestosowanie się do powyższego będzie wynosiła 1000zł.

31. Na Obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów/hulajnóg/rolek na korty.

32. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Należy zachować porządek w szatniach, pod natryskami i w toaletach.

33. WKT „Mera” zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w okresach świątecznych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, a także w dni, w których organizowane są zawody sportowe bądź prowadzone będą prace konserwacyjne, naprawcze oraz sprzątanie obiektu lub z powodu siły wyższej. W przypadku zamknięcia Klubu i odwołania zajęć z przyczyn zawinionych przez WKT „Mera”, środki za rezerwację/zajęcia nie są pobierane.

34. WKT „Mera” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta do Klubu bez podania przyczyn.

35. WKT „Mera” zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji dla Klienta bez podania przyczyn.

36. Reklamacje można składać mailowo na adres: reklamacje@wkt-mera.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji 14 dni roboczych.

37. Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), WKT informuje, iż:

 • a) Administratorem danych osobowych Klienta jest Warszawski Klub Tenisowy „Mera” z siedzibą w Warszawie przy Alei Bohaterów Września 12.
 • b) Inspektorem ochrony danych jest Monika Licińska. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować pod adresem: iod@wkt-mera.pl
 • c) Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu przyjęcia i realizacji zamówienia rezerwacji kortu tenisowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f. RODO
 • d) Obiekt jest monitorowany, co ma na celu poprawę̨ bezpieczeństwa Klientów. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Klientów.
 • e) Rozmowy telefoniczne są nagrywane. Nagrania przechowywane są przez 30 dni.
 • f) Odbiorcą danych osobowych Klienta jest właściciel witryny www.korty.org.pl – Tenis NETwork spółka cywilna ul. Starościńska 1/3 lok. 16, 02-516 Warszawa, gdzie umieszczane są Pani/Pana dane w celu rezerwacji kortu.
 • g) Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • h) Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres przez który Administrator będzie oferował usługi, a w przypadku żądania ich usunięcia po realizacji usługi przez czas niezbędny do ochrony roszczeń.
 • i) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody również do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • j) Jeśli Klient uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • k) Podanie przez Klienta danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest warunkiem rezerwacji kortu. W razie wykreślenia danych WKT nie może zrealizować zamówienia rezerwacji.
 • l) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania bez wyraźnej zgody Klienta.
 • m) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO WKT informuje, iż Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w ppkt 2). Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta.

Zarząd WKT „MERA”
Dane Stowarzyszenia:
Warszawski Klub Tenisowy MERA
Al. Bohaterów Września 12
02-389 Warszawa
NIP: 5220005893
REGON: 001386869

Już teraz zarezerwuj korty ON-LINE