Regulamin Korzystania z Obiektu Warszawski Klub Tenisowy „Mera”

 1. Z Obiektu mogą korzystać osoby indywidualne, organizacje sportowe, zakłady pracy po uprzednim zawarciu umowy z WKT „Mera” (np. abonament) lub opłata jednorazowa. W przypadku Klienta jednorazowego musi on dokonać rezerwacji i uiścić opłatę w Klubie przed grą.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin otwarcia Obiektu.                O wszelkich zmianach funkcjonowania obiektu, WKT „Mera” poinformuje Klienta ustnie lub umieści stosowną informację na swojej stronie internetowej.
 3. Odwołanie rezerwacji:
 • w przypadku indywidualnej rezerwacji nie odwołanej na 24 godziny przed zarezerwowaną grą Klient ponosi pełna opłatę według aktualnie obowiązującego cennika,
 • w przypadku abonamentu zastosowanie mają postanowienia umowy.
 1. Klient korzystający z kortów ziemnych:
 • zobowiązany jest do odpowiedniego kompletnego stroju sportowego, zmienionego obuwia sportowego przeznaczonego do gry w tenisa ziemnego,
 • po skończonej grze należy posiatkować kort wraz z wybiegami i zostawić kort w należytym porządku.
 1. Klient korzystający z kortów halowych:
 • zobowiązany jest do odpowiedniego kompletnego stroju sportowego, czystego, zmienionego obuwia sportowego przeznaczonego do gry w tenisa ziemnego na nawierzchni typu Novacrylic.
 1. Wprowadzanie psów na teren Obiektu jest dozwolone, za wyjątkiem Hal Sportowych, wyłącznie gdy pies jest na smyczy i właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i nieszczęśliwe wypadki z tytułu niewłaściwego zachowania psa.
 2. Spożywanie alkoholu na terenie Obiektu możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych punktach gastronomicznych lub w pomieszczeniu klubowym.
 3. Na Obiekcie obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów.
 4. Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu, bez pisemnego zezwolenia władz WKT „Mera”, jakiejkolwiek działalności, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, wywieszani plakatów, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 5. WKT „Mera” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie obiektu.
 6. Obiekt jest monitorowany, co ma na celu poprawę̨ bezpieczeństwa Klientów. Przez wejście na teren Obiektu Klient wyraża zgodę̨ na monitorowanie oraz na wykorzystanie materiałów w ten sposób powstałych w kwestiach spornych, np. zakupu produktów i usług oraz zgodności zachowania klienta z niniejszym Regulaminem. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Klientów.
 7. Klient biorący udział w aktywnościach sportowych oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawia sport na własną odpowiedzialność.
 8. WKT „Mera” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących na Obiekcie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Obiektu.
 9. Klient/Osoba ponosi pełną odpowiedzialności materialną oraz prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, sprzętu, urządzeń technicznych, a także nawierzchni kortów.
 10. W przypadku zagubienia kluczyka od szafki naliczana jest opłata w wysokości 100 zł.
 11. Na Obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów na korty.
 12. Użytkowanie sal, urządzeń́ sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń́ sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Należy zachować́ porządek w szatniach, pod natryskami i w toaletach.
 13. Niezależnie od obowiązującego harmonogramu zajęć, WKT „Mera” zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w okresach świątecznych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, a także
  w dni, w których organizowane są zawody sportowe bądź prowadzone będą prace konserwacyjne, naprawcze oraz sprzątanie obiektu.
 14. W przypadku zamknięcia Klubu i odwołania zajęć z przyczyn zawinionych przez WKT „Mera”, Klient ma prawo do przedłużenia okresu objętego abonamentem o ilość dni, w których nie mógł skorzystać z zajęć zgodnie z harmonogramem.
 15. WKT „Mera” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta do Klubu bez podania przyczyn.
 16. Klient jednorazowo korzystający z kortów zobowiązany jest dokonać rezerwacji i uiścić opłatę w Klubie przed grą.
 17. Klienci mogą korzystać z kortów jedynie do gry rekreacyjnej bez prawa prowadzenia odpłatnej nauki gry. Szkółki, akademie i odpłatne zajęcia prowadzić mogą tylko trenerzy WKT „Mera” lub trenerzy, którzy otrzymali pisemną zgodę władz WKT „Mera”.

Zarząd WKT „Mera”